Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Warszawa, 29.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przesiewowych badań oddziaływań ligand-receptor, zgodnie z załączoną specyfikacją

 Ligand-receptor binding assays, according to the attached specification

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. wykonania przesiewowych badań oddziaływań ligand-receptor, zgodnie z załączoną specyfikacją

Ligand-receptor binding assays, according to the attached specification.

Assay specification/specyfikacja badania

2.  Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela :
dr hab. Maciej Dawidowski
 maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin wykonania

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 05.02.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 29.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi oznaczenia Caco-2 Permeability [A do B, B do A, test P-GP (verapamil)]

detekcja LC/MS, dla jednego związku  (próbka max. 2 mg)

 

Indication of Caco-2 Permeability Assay [A to B, B to A, with P-GP test (verapamil)] with LC/MS detection, for one compound (max. 2 mg sample

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1.   Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia usługi oznaczenia Caco-2 Permeability [A do B, B do A, test P-GP (verapamil)]

detekcja LC/MS, dla jednego związku  (próbka max. 2 mg)

 

Indication of Caco-2 Permeability Assay [A to B, B to A, with P-GP test (verapamil)] with LC/MS detection, for one compound (max. 2 mg sample)

 

2.  Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela :
dr hab. Maciej Dawidowski
 maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 30.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena i termin realizacji.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 05.02.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 09.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi analizy trwałości metabolicznej związku chemicznego: stabilności w mikrosomach ludzkich, stabilności w komórkach S9 mysich, stabilności w cytochromach P450 (detekcja LC/MS, 5 cytochromów: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 oraz CYP3A4)

Analysis of metabolism of one chemical compound: 1) Hepatic microsomal stability (human) 2) Hepatic S9 stability (mouse) 3)Cytochrome P450 Inhibition Assay (LC-MS detection, panel of 5 CYP450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A4)

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia usługi analizy trwałości metabolicznej związku chemicznego: stabilności w mikrosomach ludzkich, stabilności w komórkach S9 mysich, stabilności w cytochromach P450 (detekcja LC/MS, 5 cytochromów: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 oraz CYP3A4)

Analysis of metabolism of one chemical compound: 1) Hepatic microsomal stability (human) 2) Hepatic S9 stability (mouse) 3)Cytochrome P450 Inhibition Assay (LC-MS detection, panel of 5 CYP450: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A4

 2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr hab. Maciej Dawidowski maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 15.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.01.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 09.01.2018

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi oznaczenia wiązania związku z receptorem acetylocholiny (muskarynowy, nieselektywne). Metoda - wypieranie radioligandu [3H]QNB, dwie analizy, jedno stężenie dla każdej, dwa powtórzenia dla każdej

Non-Selective Rat Acetylcholine (Muscarinic) GPCR Binding (Antagonist Radioligand) Assay, 2 analyses, 1 concentration each, 2 repetitions each

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi oznaczenia wiązania związku z receptorem acetylocholiny (muskarynowy, nieselektywne). Metoda - wypieranie radioligandu [3H]QNB, dwie analizy, jedno stężenie dla każdej, dwa powtórzenia dla każdej

Non-Selective Rat Acetylcholine (Muscarinic) GPCR Binding (Antagonist Radioligand) Assay, 2 analyses, 1 concentration each, 2 repetitions each

 

 2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie w wykonywaniu w/w analiz oraz dysponują odpowiednim sprzętem do ich przeprowadzenia oraz zatrudniają wykwalifikowany personel potrzebny do jego wykonania

 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr hab. Maciej Dawidowski maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 15.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.01.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 09.01.2018

 

Zapytanie ofertowe dot. zakupu licencji wieczystej specjalistycznego

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. : 

Zakupu licencji wieczystej specjalistycznego programu do analizy i obróbki widm NMR oraz MS ( Mnova Combo Suite (NMR/NMRPredict /MS), licencja wieczysta, akademicka, jeden użytkownik)

 

Perpetual software license - NMR and MS data analysis (MNova suite, NMR and MS modules)

  

Licencja specjalistycznego oprogramowania Mnova Combo Suite (Mnova Suite

(NMR/NMRPredict /MS) - Academic/Government Desktop - Nominated Perpetual

- Single User License)

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : dr hab. Maciej Dawidowski maciej.dawidowski@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 15.03.2018 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 16.01.2018: inkubator@wum.edu.pl oraz  maciej.dawidowski@wum.edu.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

Warszawa, 11.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy drobnych odczynników chemicznych

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Human sCD80 Instant ELISA nr katalogowy: BMS291INST – 2 opakowania z okresem ważności do 31XII2018 (odczynniki tej firmy zapewniają porównywalność wyników w grancie).

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : Elżbieta Kuźma-Mroczkowska elzbieta.kuzma-mroczkowska@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy do 18.12.2017: inkubator@wum.edu.pl oraz  elzbieta.kuzma-mroczkowska@wum.edu.pl

 

Warszawa, 09.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy drobnego odczynników chemicznych

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy dot. dostawy: 

1) Toluene, anhydrous, 99.8%, over molecular sieves, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles z firmy AlfaAesar, nr kat. 47136 1 op a 1000 ml

3) Chlorobenzene, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal® nr kat 443001000 100 ML 14.80 EURO 1 op

4) Chlorobenzene, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal® nr kat 443000010 1 LT 55.90 1 op

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 15.12.2017 r. do godz. 16:00.

Warszawa, 05.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy dot. dostawy: 

1) Septy nr kat ROTH-EC99.1-R Septa gumowa Typ 30,7 biała =- 1 op

2) Septy nr kat. ROTH-EC97.1-R Septa gumowa Typ 19,4 biała - 1 op

3) Septy nr kat ROTH-EC95.1-R Septa gumowa Typ 14,9 biała - 1 op

4) Balon do gazów nr kat 06-0253.1 Balon do gazów nr 5 1 op 36.59 -1 op

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 12.12.2017 r. do godz. 16:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

Warszawa, 05.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy 2 opakowań 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid po 25g 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy dot. dostawy 2 opakowań 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid po 25g 

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy/złożenia zamówienia, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 12.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 04.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy acetonitryl do HPLC (75 op x 2,5 l)

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy acetonitryl do HPLC (75 op x 2,5 l)

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 11.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 04.12.2017

 

Zapytanie ofertowe dot. dostawy mieszadła magnetycznego z grzaniem

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy mieszadła magnetycznego z grzaniem

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : d hab. Sebastian Granica  (sgranica@wum.edu.pl)

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 11.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 04.12.2017

Zapytanie ofertowe dot. dostawy próbnych elementów składowych prototypu urządzenia do trudnej intubacji.

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy próbnych elementów składowych prototypu urządzenia do trudnej intubacji (materiałów do druku 3D fantomu tchawicy)

Szczegółów dotyczących zapytania udziela : lek. M.Kaczor m.kaczor@wum.edu.pl

2. Termin realizacji zamówienia:  1 miesiąc od podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2017 r.

3.  Kryterium oceny ofert – cena 100%

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 11.12.2017 r. do godz. 12:00.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 27.11.2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania stanu techniki i możliwości ochrony patentowej nowej, kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów z rozpoznanym rakiem trzustki.

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

  1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania stanu techniki i możliwości ochrony patentowej nowej, kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów z rozpoznanym rakiem trzustki.

 2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy jako Rzecznik Patentowy na rzecz jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania w naukach medycznych

b)         posiadają prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego, są (lub zatrudniają) pełnomocnikami przed Europejskim Urzędem Patentowym

c)  posiadają doświadczenie zawodowe w postępowaniu mającym na celu uzyskanie patentu w trybie PCT

d)  zatrudniają ekspertów z branży biotechnologicznej, chemicznej, farmaceutycznej

 3.       Zakres zadań eksperta:

Badanie stanu techniki i możliwości ochrony patentowej nowej, kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u pacjentów z rozpoznanym rakiem trzustki w ścisłej współpracy z Twórcą wynalazku (pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) i pracownikiem Centrum Transferu Technologii.

Przygotowanie raportu z badania stanu techniki.

Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej (raport nt. możliwości ochrony prawno-patentowej)

Uwagi: Kontakt z pracownikami WUM osobisty, mailowy i telefoniczny.

5.       Termin realizacji zamówienia: 15.12.2017 - 30.04.2018 r.

6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesłać 
pocztą elektroniczną na adres mailowy: 
inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 04.12.2017 r. do godz. 16:00.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Warszawa, 20.11.2017

Zapytanie ofertowe dot. dostawy do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego niżej wymienionych towarów:

Kinetex 5u XB-C18 100A, AXIA PackedNew Column 250 x 21.2 mm(1) – 1 szt.

SecurityGuard PREP CartridgeCore-Shell C18 15 x 21.2mm ID(1) – 1 szt

Uchwyt/ SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 21.2mm ID(1) – 1 szt.

 

Kolumna Kinetex 5u XB-C18 100A 250 x 4.6 mm(1) – 1 szt.

 

W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Kinetex 5u XB-C18 100A, AXIA PackedNew Column 250 x 21.2 mm(1) – 1 szt.

SecurityGuard PREP CartridgeCore-Shell C18 15 x 21.2mm ID(1) – 1 szt

Uchwyt/ SecurityGuard PREP Cartridge Holder Kit 21.2mm ID(1) – 1 szt.

 

Kolumna Kinetex 5u XB-C18 100A 250 x 4.6 mm(1) – 1 szt.

 

2.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r.

 

3.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesła
ć pocztą elektroniczną na adresy mailowe: dorota.rabczak@wum.edu.pl oraz sgranica@wum.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: 27.11.2017 r. do godz. 15:00.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

 

Warszawa, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych oraz 18 godzin (9 terminów po 2 godziny)  konsultacji z zespołami badaczy WUM nt. możliwości ochrony wyników badań


W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych oraz 18 godzin (9 terminów po 2 godziny)  konsultacji z zespołami badaczy WUM nt. możliwości ochrony wyników badań

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy jako Rzecznik Patentowy na rzecz jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania w naukach medycznych

b)         posiadają prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego, są (lub zatrudniają) pełnomocnikami przed Europejskim Urzędem Patentowym

c)  posiadają doświadczenie zawodowe w postępowaniu mającym na celu uzyskanie patentu w trybie PCT

 3.       Zakres zadań eksperta:

Przeprowadzanie szkolenia: Ochrona własności intelektualnej w naukach medycznych i farmaceutycznych , które zakresem obejmie:

·         Możliwości ochrony innowacji medycznych w Polsce i na świecie  1,5 h

·         Ochrona patentowa w farmacji – 1h

·         Ochrona patentowa zastosowań medycznych, w tym również w branży wellness– 1,5 h

·         Innowacje w medycynie – przykłady innowacji polskich badaczy – 0,5 h

·         Sesja pytań i odpowiedzi – 1h

Termin szkolenia: XI/XII 2017

Liczba uczestników: ok. 50 osób

Miejsce szkolenia: Warszawski Uniwersytet Medyczny (CTT zapewni salę i obsługę organizacyjną szkolenia)

Uwagi: Udostępnienie materiałów szkoleniowych oraz wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu przez osobę prowadzącą.

Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych na terenie WUM – 18 h dla co najmniej 5ciu zespołów badawczych w zakresie możliwości ochrony wyników badań naukowych WUM

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r.

 6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

 Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 30.11.2017 r. do godz. 12:00.

 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

 

Warszawa, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta


W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta – członka Komitetu Inwestycyjnego w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku biznesowym (np. funduszy inwestycyjnych)

b)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w komercjalizacji wyników badań naukowych (np. firmie posiadającej dział R&D, jednostce naukowej, spółce spin-off, itp.)

 

3.       Zakres zadań eksperta:

1)       Przeprowadzenie oceny merytorycznej w ramach Komitetu Inwestycyjnego wniosków złożonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +,

b) Sporządzenia raportu z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez członka Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +

oraz uczestnictwo w Komitecie Inwestycyjnym w dniach 13.10.2017 oraz 17.10.2017 r..

2)       Uwzględnienie uwag przekazanych przez Zamawiającego i naniesienie na ich podstawie poprawek w opracowanym materiale do dnia 30 września br.

 

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 17.10.2017 r.

 

6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesłać
pocztą elektroniczną na adres mailowy:
inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 12.09.2017 r. do godz. 18:00.