Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Warszawa, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta


W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta – członka Komitetu Inwestycyjnego w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku biznesowym (np. funduszy inwestycyjnych)

b)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w komercjalizacji wyników badań naukowych (np. firmie posiadającej dział R&D, jednostce naukowej, spółce spin-off, itp.)

 

3.       Zakres zadań eksperta:

1)       Przeprowadzenie oceny merytorycznej w ramach Komitetu Inwestycyjnego wniosków złożonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +,

b) Sporządzenia raportu z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez członka Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +

oraz uczestnictwo w Komitecie Inwestycyjnym w dniach 13.10.2017 oraz 17.10.2017 r..

2)       Uwzględnienie uwag przekazanych przez Zamawiającego i naniesienie na ich podstawie poprawek w opracowanym materiale do dnia 30 września br.

 

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 17.10.2017 r.

 

6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesłać
pocztą elektroniczną na adres mailowy:
inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 20.09.2017 r. do godz. 18:00.