Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Warszawa, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych oraz 18 godzin (9 terminów po 2 godziny)  konsultacji z zespołami badaczy WUM nt. możliwości ochrony wyników badań


W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej w naukach medycznych oraz 18 godzin (9 terminów po 2 godziny)  konsultacji z zespołami badaczy WUM nt. możliwości ochrony wyników badań

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy jako Rzecznik Patentowy na rzecz jednostek naukowo-badawczych prowadzących badania w naukach medycznych

b)         posiadają prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego, są (lub zatrudniają) pełnomocnikami przed Europejskim Urzędem Patentowym

c)  posiadają doświadczenie zawodowe w postępowaniu mającym na celu uzyskanie patentu w trybie PCT

 3.       Zakres zadań eksperta:

Przeprowadzanie szkolenia: Ochrona własności intelektualnej w naukach medycznych i farmaceutycznych , które zakresem obejmie:

·         Możliwości ochrony innowacji medycznych w Polsce i na świecie  1,5 h

·         Ochrona patentowa w farmacji – 1h

·         Ochrona patentowa zastosowań medycznych, w tym również w branży wellness– 1,5 h

·         Innowacje w medycynie – przykłady innowacji polskich badaczy – 0,5 h

·         Sesja pytań i odpowiedzi – 1h

Termin szkolenia: XI/XII 2017

Liczba uczestników: ok. 50 osób

Miejsce szkolenia: Warszawski Uniwersytet Medyczny (CTT zapewni salę i obsługę organizacyjną szkolenia)

Uwagi: Udostępnienie materiałów szkoleniowych oraz wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu przez osobę prowadzącą.

Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych na terenie WUM – 18 h dla co najmniej 5ciu zespołów badawczych w zakresie możliwości ochrony wyników badań naukowych WUM

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.01.2018 r.

 6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

 Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 30.11.2017 r. do godz. 12:00.

 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

 

Warszawa, 04.09.2017

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta


W związku z realizacją przez Warszawski Uniwersytet Medyczny projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

 1.       Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę o dzieło eksperta – członka Komitetu Inwestycyjnego w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

 

2.       Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w środowisku biznesowym (np. funduszy inwestycyjnych)

b)         posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w komercjalizacji wyników badań naukowych (np. firmie posiadającej dział R&D, jednostce naukowej, spółce spin-off, itp.)

 

3.       Zakres zadań eksperta:

1)       Przeprowadzenie oceny merytorycznej w ramach Komitetu Inwestycyjnego wniosków złożonych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +,

b) Sporządzenia raportu z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez członka Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +

oraz uczestnictwo w Komitecie Inwestycyjnym w dniach 13.10.2017 oraz 17.10.2017 r..

2)       Uwzględnienie uwag przekazanych przez Zamawiającego i naniesienie na ich podstawie poprawek w opracowanym materiale do dnia 30 września br.

 

5.       Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 17.10.2017 r.

 

6.       Kryterium oceny ofert – cena 100%

  
Ofertę prosimy przesłać
pocztą elektroniczną na adres mailowy:
inkubator@wum.edu.pl  

Termin nadsyłania ofert: 12.09.2017 r. do godz. 18:00.